Nachádzate sa tu

Výkonnostná turistika

Technické podmienky VO

A/ Výkonnostný odznak pešej turistiky - VOPT

A1/ Plní sa na turistických podujatiach výkonnostného charakteru uvedených v kalendári podujatí KST a RR KST na ktorých organizátor potvrdí splnenie technických podmienok.
A2/ Za podujatie výkonnostného charakteru sa počítajú:
        a- Turistické podujatia s dĺžkou trasy od 35 do 100 km na deň.
            Nehodnotia sa podujatia, na ktorých sa hodnotí čas, alebo poradie.
        b- Schválené pešie zápočtové cesty (všetky km).
A3/ Za každých 100 m stúpania sa pripočítava 1 km.
A4/ Kombináciou obidvoch spôsobov – súčtom km.
A5/Normy pre jednotlivé stupňe:
       a- bronzový odznak – 1 000 km
       b- strieborný odznak – 2 000 km spolu 3 000 km
       c- zlatý odznak - 3 000 km spolu 6 000 km

III. výkonnostná trieda
sa udelí turistovi na základe splnenia troch bronzových VO ľubovoľných presunov podľa svojho výberu. Udeľuje a eviduje KK regiónu.

II. výkonnostná trieda
sa udelí turistovi, ktorý po udelení III. VT splnil tri VO strieborného stupňa ľubovolného presunu. Udeľuje a eviduje KK regiónu.

I. výkonnostná trieda
sa udelí turistovi, ktorý po udelení II. VT splnil tri VO zlatého stupňa ľubovolného presunu. Udeľuje a eviduje KK KST.

Majstrovská VT
sa udelí turistovi, ktorý po udelení I. VT splnil podmienky zlatého odznaku Turista, podľa podmienok platných od 1.1.2005. Udeľuje a eviduje KK KST.

 

1.Plnenie výkonnostných odznakov turistiky

a) Turista sa rozhodne pre plnenie VO na základe vlastného zváženia s prihliadnutím na svoj zdravotný stav a záujem. Doporučuje sa lekárska prehliadka. Kolektívne plnenie je dané zásadami jednotlivých VO.

b) Podmienky VO môžu plniť len členovia KST.

c) Záujemca o plnenie, resp. uznanie svojej výkonnosti môže plniť ktorýkoľvek z druhov bronzových VO podľa podmienok platných po 1.1.2005.

d) Turista môže plniť súčasne i ďalší VO, pokiaľ mu to jeho časové, zdravotné a finančné podmienky dovolia.

e) Po splnení niektorého zo základných - bronzových odznakov môže turista rovnakým spôsobom pokračovať v plnení strieborného VO.

f) Aj v tomto prípade môže plniť niekoľko strieborných, resp. zlatých odznakov súčasne.

g) Všetky stupne udeľuje klasifikátor KK KST pre daný presun.

2.Potvrdzovanie podmienok

a) Potvrdzovanie vychádza z podmienok jednotlivých presunových prostriedkov stanovených ich sekciami a z iniciatívy turistu.

b) Na potvrdenie slúži príslušný záznamník VO, alebo vlastný turistický záznamník obsahujúci potrebné údaje.

c) Ako potvrdenie slúži tiež účastnícky diplom.

d) Pri každom druhu dokumentácie musí však byť meno, adresa, príslušnosť k O KST, dátum narodenia, termín konania, kilometráž , resp. prevýšenie a obtiažnosť toku.

e) Účasť, dosiahnuté hodnoty (km, prevýšenie a. pod.) potvrdzuje cvičiteľ prítomný na podujatí, organizátor a pod (podpisom a pečiatkou).

3.EVIDENCIA

a) Na základe splnenia podmienok VO požiada turista prostredníctvom svojho O KST klasifikátora príslušnej sekcie KST.

b) Evidenciu udelených odznakov eviduje sekcia a KK KST.

c) Jednotlivé VO sa udeľujú trvale a neobnovujú sa.

d) Udelené VO nie je možné viazať na inú činnosť (životné jubileum, funkcionárska a iná činnosť).

UDEĽOVANIE

Na základe splnenia podmienok a získania ..........bodov, bol Klasifikačnou komisiou KST udelený bronzový výkonnostný odznak pešej turistiky.

 

O KST .................................žiada udeliť bronzový odznak.

Podpis:                                                   Pečiatka

KK KST Podpis:                                       Pečiatka

Dátum:

---------------------------------------------------------------------------------------

Na základe splnenia podmienok a získania ..........bodov, bol Klasifikačnou komisiou KST udelený strieborný výkonnostný odznak pešej turistiky.

O KST ..............................žiada udeliť strieborný odznak.

Podpis:                                                Pečiatka

KK KST Podpis:                                    Pečiatka

Dátum:

---------------------------------------------------------------------------------------

Na základe splnenia podmienok a získania ..........bodov, bol Klasifikačnou komisiou KST udelený zlatý výkonnostný odznak pešej turistiky.

O KST .....................................žiada udeliť zlatý odznak.

Podpis:                                                       Pečiatka

KK KST Podpis:                                           Pečiatka